תקנון

כללי

 1. "פסיכולוגיה של החופש" הוא אתר אינטרנט, אשר משלב בין היתר וובינרים, סדנאות און ליין, ריטריטים וסדנאות רגילות (להלן: "המוצרים") למשתתפות שנרשמו אליו באמצעות יצירת חשבון או כאורחות, (להלן: "האתר") ומופעל ע"י עוסק מורשה מספר 028787375 (להלן: "פסיכולוגיה של החופש") פסיכולוגיה של החופש מאשרת ללקוחותיה ולאורחיה גישה ורכישה דרך האתר בכפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה (להלן": התקנון (בכל מקום בתקנון בו נכתב "פסיכולוגיה של החופש" הכוונה גם ל"אתר" ולהפך, וכן למי מטעמם.
 2. בתקנון זה נעשה שימוש בלשון נקבה לצורכי נוחיות בלבד, ושימוש זה כולל גם פנייה בלשון זכר ו/או רבים. השימוש באתר ו/או הרישום אליו, רשאי להיות כל אדם שהינו מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית.
 3. תקנון זה מהווה את הבסיס לשימוש באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים המשפטיים בין פסיכולוגיה של החופש לבין המשתמשת באתר. שימושך באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים ו/או שיופיעו באתר בעת שימושך. ככל שאינך מסכימה למי מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, הנך מתבקשת להימנע מלעשות כל שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא, לרבות הרשמה לאתר, הצטרפות לפעילויות אשר האתר מציע ו/או כל דבר הנוגע לאתר.
 4. פסיכולוגיה של החופש ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת באתר ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. המשתתפת מודעת כי הפעילות משלבת ידע רוחניות עם ידע פסיכולוגי ונרשמה לפעילות לאחר שקראה החומר הנמצא באתר. ההשתתפות בפעילות הינה מידיעה מודעת, מתוך בחירה אישי ורצון.
 5. פסיכולוגיה של החופש שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת, בכפוף לכל דין הנוסח האחרון הינו הנוסח המחייב. על המשתמשת לוודא כי קראה והסכימה לתקנון לפני רכישת המוצר/ים.
 6. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תקנון זה.
  פסיכולוגיה של החופש עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו המידע השלם והמדויק, אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב ופסיכולוגיה של החופש לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה. פסיכולוגיה של החופש רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.
 7. מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי פסיכולוגיה של החופש תהא רשאית למנוע גישה ממשתמשת אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של פסיכולוגיה של החופש, ביצעה או ניסתה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה ו/או שיש בה כדי לפגוע בדרך כלשהי בפסיכולוגיה של החופש ו/או במוניטין שלה ו/או במשתמשים/אורחי האתר. רישומים אלקטרוניים של האתר, לרבות קליטת הפרטים כפי שהוזנו על ידי הלקוחה, יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות הפעולות אשר בוצעו על ידי הלקוחה באתר.
 8. פסיכולוגיה של החופש עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו כמידע שלם ומדויק אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב. פסיכולוגיה של החופש לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.
 9. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במקרה הצורך בבית המשפט בתל אביב בלבד. במקרה של סתירה בין הוראות הדין הקוגנטיות החלות להוראות תקנון זה תגברנה הוראות הדין החל.
 10. בכל שאלה ו/או בירור הנוגעים להפעלת האתר ולפעילותו ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של פסיכולוגיה של החופש info@nonduality.co.il  (באמצעות פרטי הקשר המפורטים בתקנון זה להלן). פסיכולוגיה של החופש תעשה את מירב המאמצים להתייחס לכל פנייה בהקדם האפשרי.
 11. תקנון זה, וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו, לרבות תוקפם ופרשנותם של הוראות התקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לתקנון ולשימוש על פיו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב.


אופן השימוש באתר

 1. "משתמשת"/"לקוחה" באתר הנה כל מי שעושה שימוש בפונקציות האתר, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות מבצעת רכישה באתר, מבקרת, גולשת ו/או על כל שימוש אחר, בין אם דרך מחשב, נייד או דרך אחרת. כל משתמשת מצהירה, מסכימה ומתחייבת לעמוד בכל התנאים הבאים:
 2. לא להעביר, לאסוף או לעשות שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בכל מידע אחר הנמצא באתר בין אם המידע כאמור שייך לפסיכולוגיה של החופש ובין אם לצד ג.
 3. אין לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, פוגענית מחבלת אשר תשנה, תפריע, תמחק, תפגום, תגביל, תשבש, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי הגבלה, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת ו/או כל צורה אחרת אשר תחבל בעתיד.
 4. המשתמשת רשאית לבצע שימוש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד לפי כל דין, בהתאם לתנאי התקנון, בתום לב ולשימושה האישי בלבד, ולא למטרה אחרת או מטרותיה הינם מרמה ו/או ביצוע כל מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או בפעילותו התקינה ו/או בצדדים שלישיים.
 5. תנאי השימוש באתר שלהלן, מגדירים, בין השאר, את אופן השימוש באתר וכן מסדירים את אופן הזמנת המוצרים.


המוצרים המוצעים באתר ומחיריהם

 1. פירוט המוצרים המוצגים באתר מתעדכנים מידי פעם וייתכנו הבדלים בניהם, לעניין, תאריך, מיקום ותוכן. על המשתמשת לבדוק ולברר בטרם רכישה, כי כל הפרטים אשר מצוינים באתר מתאימים לרצונה. ככל שנפלה טעות כלשהי כגון בתיאור המיקום או במחירו, הדבר לא יחייב את האתר, ובכל מקרה האתר יוכל לתקן את הטעות ולהודיע למשתמשת/נרשמת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם ומובהר, כי האתר ישתדל לעשות את מיטב יכולתו על מנת להציג פירוט  ומידע מדויק ככל האפשר.
 2. כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בש"ח (שקלים חדשים). המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין.
 3. פסיכולוגיה של החופש רשאית לעדכן ולשנות את המחירים ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוחה בעת השלמת הליך הזמנה.
 4. פסיכולוגיה של החופש רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשות האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. פסיכולוגיה של החופש תהא רשאית להפסיק כל הטבה כאמור באופן מידי וללא הודעה מוקדמת. 


הרשמה לאתר, דיוור ואופן ביצוע הרכישה

 1. בטרם רכישה באתר הנך נדרשת למלא טופס הזמנה עם פרטי המזמינה ואמצעי התשלום (להלן: "טופס ההזמנה" ). מילוי הפרטים הנדרשים בטופס ההזמנה באתר הינו תנאי מוקדם לביצוע הרכישה באתר. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן נכון ומדויק. אחריות למילוי הפרטים חלה על הלקוחה המזמינה בלבד. פסיכולוגיה של החופש לא תהא אחראית על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך, וכן לא תישא בכל הוצאה הקשורה לכך.
 2. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפויה להיחשף להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. פסיכולוגיה של החופש שומרת על זכותה לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
 3. הרכישה באתר תבוצע בכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי תקבל הלקוחה הודעה מתאימה וחשבונה לא יחויב בגין העסקה. לאחר מכן היא תוחזר אל דף התשלום ותתבקש להזין אמצעי תשלום חלופי. אחריות למילוי הפרטים חלה על המזמינה בלבד, האתר לא אחראי על פרטים שגויים שהוזנו.
 4. בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר. לקוחה אשר מעוניינת להסיר עצמה מרשימת הדיוור לאחר שנרשמה, יכולה לעשות זאת ללא קושי דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל או בכתב לשירות הלקוחות של פסיכולוגיה של החופש.
 5. שליחה של הודעות על ידי האתר בכל דרך שהיא לרבות דוא"ל ו/או SMS כחלק מתפעול האתר ו/או כחלק ממתן שירות למשתמשות האתר וכד' אינה מהווה "מסר פרסומי". המשתמשת מאשרת בזאת שליחת הודעות כאמור על ידי האתר.


ביטול עסקה על ידי המשתמשת באתר

 1. רק הלקוחה המזמינה (גם אם מיענה את המשלוח לאחר) רשאית לבטל בכתב עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א – 1981 לרבות התקנות מכוחו (להלן "החוק") ולאמור לעיל ולהלן.
 2. החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק, ובהתאם לאמצעי התשלום בו בוצעה העסקה, החזר כספי לכרטיס האשראי יוחזר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
 3. החזר כספי יינתן  בהתאם להוראות החוק ובהתאם למדיניות הביטולים המופיעה בכל אירוע בנפרד.
 4. בהתאם לחוק, הלקוחה רשאית לבטל עסקה באחת הדרכים שלהלן: בטלפון או הודעת ווטסאפ או בדואר אלקטרוני מסירת הודעה בכתב על ביטול ההזמנה בכל אחד מהאמצעי ההתקשרות המצוינים לעיל ומפורטים בתקנון זה. בהודעת ביטול על הלקוחה לפרט את שמה ומספר הזהות שלה.


ביטול עסקה ע"י פסיכולוגיה של החופש

פסיכולוגיה של החופש תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, במקרים כגון:

 1. אם הופר סעיף מסעיפי תקנון זה ו/או מכל מסמך מחייב ו/או תנאי מתנאיו של שירות שהוצע על ידי האתר;
 2. אם יתגלה כי הלקוחה הזינה פרטים שגויים בעת הרישום לאתר ו/או ביצוע ההזמנה;
 3. אם בוצע מעשה או מחדל אשר עלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות, עובדי וספקי האתר;
 4. אם השימוש באתר הווה ו/או אפשר ו/או עודד ו/או סייע לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל;
 5. אם נפלה טעות כלשהי, לרבות טעות סופר ו/או תקלה בתקשורת ו/או כל תקלה טכנית אחרת אשר שבשה את מחיר המוצר;
 6. במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של האתר;
 7. כאשר קיים חשש, מצד פסיכולוגיה של החופש שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות הלקוחה נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 8. מבלי לגרוע מאמור לעיל, פסיכולוגיה של החופש תהא רשאית שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי.


אספקת המוצרים

 1. פסיכולוגיה של החופש תפעל כדי לספק את המוצר ללקוחה בכפוף לקבלת מלוא התשלום באמצעות כרטיס האשראי.
 2. המוצר הנרכש יקבל אישור למייל הנרשמת ולינק לכל פעילות אינטרנטית.
 3. פסיכולוגיה של החופש תדאג לאספקת המוצר הנרכש באתר לכתובת המייל, כפי שהוקלדה על ידי הלקוחה.


קניין רוחני וזכויות יוצרים

 1. האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור: סימני מסחר, עיצוב האתר, גרפיקה, לוגואים, נתונים, דגמים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות,  קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב (להלן בפרק זה: "המידע") מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות ובכל מקרה שייכים  לפסיכולוגיה של החופש או לצדדים שלישיים אחרים.
 2. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או ו/או להקליט ו/או לצלם ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לפרסם ו/או להציג בכל מדיה ו/או להשתמש במידע ו/או לעשות כל פעולה ו/או שימוש, לרבות שימוש עצמי ו/או מסחרי, במישרין או בעקיפין, וכל האמור למעט אם פסיכולוגיה של החופש התירה זאת במפורש בכתב ומראש.


פרטיות ואבטחת מידע

 1. פרטיות משתמשות האתר חשובה לפסיכולוגיה של החופש והאתר נוקט באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע הנמסר לו על ידי המשתמשות. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות של מבקרות ו/או לקוחות האתר, פסיכולוגיה של החופש מספקת מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלה ואודות האפשרויות העומדות בפני המשתמשות בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות באתר לגבי איסוף מידע.
 2. בעת שימוש בשירותי האתר נאסף עלייך מידע ממס' מקורות (להלן בפרק זה: "המידע"): א. מידע שאת מוסרת ביודעין. הנרשמת לאתר מאשרת שהיא מסרה את המידע אודותיה מרצונה החופשי ובהסכמתה המלאה. הלקוחה תהא אחראית באשר לנכונות המידע הנמסר על ידה; ב. מידע שמתקבל כתוצאה משימוש באתר (מידע סטטיסטי ומצטבר לדוגמה, העמודים שבהם צפית, הצעות והשירותים שעניינו אותך וכד'.
 3. פסיכולוגיה של החופש נוקטת במיטב אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה.
 4. השימוש במידע נעשה על פי דין ונועד לצרכי ניהול ותפעול האתר ומתן השירותים ללקוחות ובכלל זה: שיפור חווית המשתמשת, שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר, שינוי וביטול שירותים ותכנים קיימים, התאמת תכנים ושירותים ללקוחות וטעמם, למטרות שיווק ו/או פרסום ו/או קידום מכירות ו/או מכירות, למטרת פניה לנרשמת בכל דרך לרבות  בדרך של דיוור ישיר של חומר שיווקי ופרסומי ו/או אחר בכל אמצעי תקשורת (לרבות ב-SMS ודוא"ל), לרבות באמצעות טכנולוגיית "עוגיה" (Cookies) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי ו/או לצרכים פנימיים
 5. רישום הפרטים באתר ו/או השימוש באתר מהווה הסכמה של הנרשמת לכך שמידע אודות פרטיה וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטיה יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של פסיכולוגיה של החופש ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש כדין. משתמשת רשאית לדרוש מהאתר בכתב, כי המידע המתייחס אליה יימחק ממאגר המידע. המשתמשת מוסרת את פרטיה מרצונה החופשי. ידוע לה כי לא חלה עליה חובה חוקית למסור את המידע אודותיה. האחריות בגין נכונות הפרטים ועדכונם הינה על המשתמשת בלבד.
 6. למשתמשת באתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי פסיכולוגיה של החופש בקשר למסירת פרטיה והשימוש בפרטיה כאמור לעיל והיא מוותרת על כל טענה ו/או תביעה כאמור, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.
 7. הסכמת הלקוחה לקבלת דיוור, תהווה הסכמה לקבלת דיוור של חומרים פרסומיים, מבצעים, הטבות, שתופי פעולה ועדכונים שונים בקשר לשירותים הניתנים במסגרתו. הפניה והעדכונים ייעשו באמצעי המדיה השונים, כגון: דואר אלקטרוני והודעות כתובות לטלפון הנייד (SMS). הסכימה לקוחה לקבלת דיוור, או לא הודיעה על סירובה לקבלת דיוור, רשאית היא, בכל עת, להודיע לאתר על סירובה לקבל הדיוור. הודעת הסירוב תינתן בכתב, לחילופין באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור.
 8. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן אבטחת מידע המחמיר ביותר PCI  ופרטי האשראי לא נרשמים באתר או בידיה.
 9. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, פסיכולוגיה של החופש לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר שייגרם ללקוחה או למי מטעמה ו/או אם מידע זה אבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 10. האתר עושה מאמץ לספק ללקוחותיה שירות תקין ובאיכות גבוהה, אם כי אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ו/או בלא הפסקות ו/או יתקיים בבטחה ו/או ללא טעויות ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי פסיכולוגיה של החופש, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות אל פסיכולוגיה של החופש בפרטים הבאים:
טלפון 054-775-8011⁩  |  דוא"ל: info@nonduality.co.il